Գրքեր, որոնք առավել կհետաքրքրեն պատմաբաններին, քաղաքագետներին, ուսանողներին 11.08.2019 թ.

 

Ջերմուկի քաղաքային գրադարանի տնօրենը, աշխատակիցները և ընթերցողները խորին շնորհակալությամբ են ընդունել ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտի կողմից նվիրատվությամբ հատկացված 
հետևյալ գրքերը և հայտնում են իրենց երախտագիտությունը՝ ի դեմս ինսիտուտի տնօրեն պ.գ.դ, պրոֆեսոր, ԳԱԱ ակադեմիկոս Ա. Մելքոնյանի:

1 . Հայոց պատմության հարցեր Հ 10 /գիտական հոդվածների ժողովածու/ 
2 . Հայոց պատմության հարցեր Հ 11 /գիտական հոդվածների ժողովածու hայոց հին, միջնադարյան, նոր ու նորագույն պատմության առանձին հիմնահարցերի վերաբերյալ/:
3 . Հայոց պատմության հարցեր Հ 12 /գիտական հոդվածների ժողովածու/ 
4 . Հայոց պատմության հարցեր Հ 13 /գիտական հոդվածների ժողովածու/ 
5 . Հայոց պատմության հարցեր Հ 14 /գիտական հոդվածների ժողովածու/ 
6 . Հայոց պատմության հարցեր Հ 15 /գիտական հոդվածների ժողովածու, զեկույցներ/ 
7 . Օտարազգի հայագետների ավանդը Հայաստանի հին և միջնադարյան պատմության ուսումնասիրության բնագավառում /միջազգային գիտաժողովի նյութեր/ 
8 . Հայոց հին և միջնադարյան պատմության հիմնահարցերը 19-րդ դարի ֆրանսիական հայագիտության մեջ 
9 . Ֆեոդալական հողատիրությունը Հայաստանում 9-11-րդ դարերում /համապարփակ անդրադարձ է կատարվել քննվող ժամանակահատվածում Հայաստանի անկախացման գործընթացի փորձերին ու պետականության վերականգնմանը, նախարարական համակարգի քայքայմանը և այլն/ 
10 . Երանյան Գոռ , «Հայ ընտանիքի անդամների միջին թվաքանակն ըստ 15 դ. ձեռագիր հիշատակարանների» /Վասպուրականի օրինակով/
11 . Ամիրջանյան Հասմիկ, «Լոռին 18-րդ դարի վերջին և 19-րդ դարի առաջին երեսնամյակին» / պատմաժողովրդագրական ուսումնասիրություն/ 
12 . Սվազյան Հենրիկ, «Աղվանից աշխարհի պատմության ուսումնասիրության հիմունքները» 
13 . Ակոպով Արկադի, «Տայք. վարչաժողովրդագրական պատկերը 16 դարից 19-րդ դարի 1-ին երեսնամյակը»
14 . Հայության կոչերն ու դիմումները ԼՂԻՄ-ը Խորհրդային Հայստանի հետ միավորելու համար /1988-1989թթ.: Փաստատթղթերի և նյութերի ժողովածու
15 . History of Armenia 
16 . Махмурян Гаянэ , «Армения в политике США 1917-1923гг.» 
17 . История Армении:Краткий курс 
18 . Тунян Валерий, «Пристрастие Азербайджана к истории Армении: мифы и реалии» 
19 . Из истории армяно-украинских, венгерских и молдавских отношений
20 . Три года на пределе любви и смерти /заметки народного депутата СССР/ 
21 . Хачатряан Карен, «Великий друг армянского народа-Николай Иванович Рыжков» 
22 . Խաչատրյան Կարեն, «Հայաստանը ԽՍՀՄ ռազմաարդյունաբերական համալիրի համակարգում /1922-1991թթ/»

24 . Ստեփան Կերտող, «1930թ. Հակակոլտնտեսային ապստամբական ելույթները Դարալագյազի /Վայոց Ձորի/ գավառում և Հայաստանի մյուս շրջաններում» 
25 . Ժամհարյան Գագիկ, «Հայաստանի խորհրդային ժամանակաշրջանի առօրեականության պատմության դրվագներ /1920-1930-ական թվականներ/ » 
26 . Սարուխանյան Նորայր, «Ակադեմիկոս Աշոտ Հովհաննիսյանի պատմագիտական ժառանգությունը» 
27 . Բարխուդարյան Վլադիմիր-90 /կյանքի և գիտակազմակերպչական գործունեության համառոտ ակնարկներ, հիշողություններ, ընտանեկան արխիվի լուսանկարներ/ 
28 . Գեղամ Ալեքյան. կյանքը և գործը / հուշագրություններ/ 
29 . Նելսոն Ստեափանյանի ծննդյան 100-ամյակին նվիրված գիտական հոդվածների ժողովածու 
30 . Հարությունյան Կլիմենտ, «Հայ ժողովրդի զավակների մասնակցությունը Հայրենական Մեծ պատերազմին /1941-1945թթ./», /լուսանկարներ, նախատեսված է բուհերի , ռազմական ուսումնարանների ուսանողների , դպրոցների զինղեկների, ավագ դասարանների աշակերտների համար/ 
31 . Հարությունյան Կլիմենտ, «Գրիգոր Արտեմի Հարությունյանի գործունեությունը Հայրենական Մեծ պատերազմի տարիներին /1941-1945թթ./», / արխիվային նյութեր, հուշագրութություններ/ 
32 . Հակոբյան Արարատ, «Միակուսակցական վարչակարգի ձևավորումը Խորհրդային Հայստանում /1920-ական թվականներ/», հասցեագրված է պատմաբաններին, քաղաքագետներին, իրավագետներին, սոցիոլոգներին և այլն/ 
33 . Ութուջյան Անի, «Միքայել Չամչյան. կյանքը, գործը », /պատմաբան, լեզվաբան, կրոնական-հասարակական գործիչ Մ. Չամչյանի կյանքի և հայագիտական գործունեության նկարագիրը/ 
34 . Հայկական հարցի միջազգայնացման 130-ամյակը և պատմության դասերը /գիտաժողովի նյութեր/ 
35 . Պողոսյան Բենիամին, «Թուրք-ամերիկյան հարաբերությունները և ԱՄՆ կողմից հայոց ցեղասպանության ճանաչման խնդիրը /1991-2007 թթ./» 
36 . Անդրանիկ Օզանյան-150 /հոդվածների ժողովածու/ 
37 . Բաբլումյան Արփինե, «Արևմտյան Հայաստանի Խարբերդի նահանգի հայ բնակչությունը 19-րդ դարի վերջերին-20-րդ դարի սկզբներին » /պատմաժողովրդագրական ուսումնասիրություն/ 
38 . Մինասյան Սմբատ, «Հայերը Հյուսիսային Կովկասում 1918-1920թթ.» /ներկայացվում է գաղթական և ռազմագերի հայերի կյանքը/ 
39 . Մարուքյան Արմեն, «Հայոց ցեղասպանության պատմության հիմնահարցեր» /արխիվային նյութեր, փաստաթղթեր, հայ և օտար մասնագետների ուսումնասիրություններ / 
40 . Խաչատրյան Ժենյա, «Կարնոհայերի պարային մշակույթը Ջավախքում» /20-21-րդ դդ./ 
41 . Անգլիական օգնության կոմիտեի գործունեությունը Հայաստանում 1920-ական թվականներին /փաստատղթերի և նյութերի ժողովածու/ 
42 . Հայոց ցեղասպանությունը և հատուցման հիմնախնդիրը /միջազգային գիտաժողովի զեկուցումների ժողովածու/ 
43 . Եսոյան Մյասնիկ, «Հայկական հարցը Սիրիայի արաբալեզու մամուլում /1908-1914 թթ./» 
44 . Մարգարյան Երվանդ, «Միհրականությունը հին աշխարհի քաղաքական և կրոնահոգևոր համակարգում. Կոմմագենե, Հայաստան, Հռոմ» 
45 . Նիկողոսյան Մառ, <<Արքաուն>>. Քրիստոնյաների մոնղոլերեն անվանումը հայ քաղկեդոնականների խնդրի առնչությամբ /հոդվածներ, ֆրանսերեն թարգմանությամբ հոդվածներ, հայագիտությանն ու վրացագիտությանն առնչվող հարցեր/ 
46 . Հայկական տպագրությունը դարերի միջով /հոդվածների ժողովածու/ 
47 . Խառատյան Ալբերտ, «Արևմտահայ մամուլն իր պատմության ավարտին /1900-1922/» 
48 . Պատասխան մերօրյա զրպարտիչներին /նյութերի և փաստաթղթերի ժողովածու/ 
49 . Հովսեփյան Մարիամ Վռամի, «ՀՅԴ կուսակցական և համակիր պարբերական մամուլը Օսմանյան Թուրքիայում 1909 -1915թթ. և 1918-1923թթ.» /ներկայացված է դաշնակցական ուղվածություն ունեցող գավառահայ մամուլի օրգանների պատմությունը և խաղացած դերը հայ կյանքում/ 
50 . Մեսրոպ Ա.Քհնյ. Թաճեան, «Հովուական մտորումներ» /կրոնա-եկեղեցական , ընկերաբարոյական զրույցներ/

51 . Աղնջաձոր, Թառաթումբ, Քարագլուխ, Սալլի գյուղերի պատմական հուշարձանները

Աշխատանքային ժամ
 • Երկուշաբթի - ուրբաթ
  11.00 - 18.00
 • Շաբաթ - կիրակի
  11.00 - 17.00
 
Ամենաշատ ընթերցվածը վերջին 10 օրում
 • Մանկական գրականությունից՝


  Թումանյան Հովհ.- Հեքիաթներ
  Աղայան Ղ. - Հեքիաթներ
  Խնկո Ապեր- Առակներ
  Սահակյան Մ. - Տիեզերքը հավքի թևին
  Ափոյան Հ. - Խաղալիքների տունը
  Ուայլդ Օ. - Եսասեր հսկան
  Լեոնարդո Դա Վինչի առակներ, հեքիաթներ, լեգենդներ
  Բաում Լ. - Օզի զարմանահրաշ կախարդը
  Քերոլ Լ. - Ալիսը հրաշքների աշխարհում
  Ստիլիտոն Ջ. - Սև ծովահենի արկածները
  Շահնազարյան Լ. - Թարս թզուկը
  Նյոստլինգեր Ք.- Կոնրադը
   

  Միջին և բարձր տարիք՝

  Սարգսյան Զ.- Անկատար խոստում
  Անանյան Վ. - Որսորդական պատմվածքներ
  Րաֆֆի - Պատմվածքներ, վիպակներ
  Ռոուլինգ Ջ. -  Հարրի Փոթեր Հ 1, 2, 3, 4
  Մոյես Ջ. - Ես մինչ քեզ
  Մարկ Արեն - Վայրի վարդեր
  Բրաուն Դեն - Ինֆեռնո
  Աթվուդ Մ. - Աղախնի պատմությունը
  Հոսեյնի Խ. - Հազար  չքնաղ արևներ
  Նապոլեոն Հիլ - Մտածիր և հարստացիր
  Ռոքֆելլեր Ջ. - Ինչպես դարձա միլիարդատեր
  Ուիլյամ Չ. - Խաղացողը
  Ռայխարդտ Հ. - Աշխարհի յոթ հրաշալիքները
  Марк Арен - Анатолийская история. Там где цветут дикие розы /роман/

   

Մեկնաբանություն

news_details